Govbox Pro NFP311070CTK1

Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Logo operačného programu integrovaná infraštruktúra
Názov prijímateľa:
Solver IT s.r.o.
Názov projektu:
GovBox Pro /NFP311070CTK1
Miesto realizácie projektu:
Uhrová 20, Bratislava
Výšku zazmluvneného NFP:
197 835,46 Eur

Predmetom projektu GovBox Pro je zabezpečenie plnohodnotného prístupu do elektronickej schránky aj pomocou mobilu, bez nutnosti čítačky, ako aj vytvorenie riešenia nástroja pre podpisovanie dokumentov, ktoré budú poskytované bezodplatne ako open-source na použitie vo vlastnej réžii. Projekt sa primárne zameriava na vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát a aplikačných rozhraní verejnej správy.

Žiadateľ - spoločnosť Solver IT, s.r.o. sa pre realizáciu projektu rozhodol z dôvodu potreby vytvorenia riešenia evidovania agendy pre spoločnosti/klientov, ktorí vyžadujú zvýšenú komunikáciu so štátom, majú potrebu riadenia a automatizácie v takejto komunikácii a majú potrebu jednoduchého prepojenia s už ichexistujúcimi internými agendovými systémami. Existujúce riešenia na slovenskom trhu nie sú dostatočné - ide najmä o špecializované systémy robené na mieru konkrétnych spoločností, proprietárne softvéry so základnými funkcionalitami. Predkladaný projekt reaguje na túto situáciu a jeho riešenie pokryje existujúcu medzeru na trhu prostredníctvom riešenia GovBox Pro, ktoré pozostáva z nasledujúcich komponentov - Schránka, Autogram (podpisovacia aplikácia) a podporné komponenty. Rozšírenie do prehliadačov a Podpora pre SaaS.

Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity projektu - Vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát verejnej správy, prípadne aj v kombinácii s inými dátovými zdrojmi, ktorá prispeje k naplneniu špecifického cieľu výzvy 7.2 Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike.

Miestom realizácie projektu je sídlo žiadateľa - spoločnosti Solver IT., s.r.o., Uhrova 20, Bratislava.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledujúce merateľné ukazovatele:
• P0997 Počet inovatívnych riešení vyvinutých MSP pre optimalizáciu a zlepšenie využívania elektronických služieb VS - 1.Samotná realizácia projektu bude prebiehať od februára 2023 do decembra 2023, pričom ukončenie hlavných aktivít projektu zohľadňuje odporúčania MIRRI, ktoré súvisia s uzatvorením programového obdobia OPII 2014-2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk