Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je Služby Slovensko.Digital, s.r.o. so sídlom Staré grunty 18, 841 04 Bratislava, IČO 50881337. Spoločnosť zapísaná v registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 119763/B, ZI 5.000,-Eur - splatené. Kontakt: podpora@slovensko.digital

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Na základe oprávneného záujmu údaje z evidencií verejnej správy zverejňované na základe požiadaviek zákona (OpenData). Pre tieto údaje umožňujeme ich opakované použitie ich uchovávaním, transformáciou formátov a umožnením prístupu pre ďalšie subjekty a využívame ich v našich službách. Spracúvanie OpenData vykonávame vždy v medziach licenčných ujednaní vopred určených poskytovateľmi údajov. Pri tomto spracúvaní zodpovedáme za správnosť údajov voči stavu zverejnenému verejnou správou, nie sme oprávnení skúmať vecnú správnosť údajov ani ich meniť.

Na základe platných zákonov a predpisov spracúvame osobné údaje našich zamestnancov na účel plnenia pracovno-právneho pomeru a našich obchodných partnerov a dodávateľov na účel vedenia účtovníctva a účely uchovávania a archivácie.

Na základe zmluvného vzťahu a na účel jeho plnenia spracúvame osobné údaje našich zmluvných partnerov a zákazníkov, ktorí využívajú nami poskytované služby GovBox Pro, GovBox, Autoform, Datahub. Na základe predzmluvných vzťahov spracúvame údaje uchádzačov, ktorí prejavia záujem o prácu v našej spoločnosti.

Registráciou do služby GovBox Pro alebo GovBox nám poskytnete dobrovoľný súhlas na účel ďalšej komunikácie pri zriaďovaní prístupu k službe. Zaradením do predbežnej registrácie nie je uzatvorená dohoda o poskytovaní služby, ani dané oprávnenie na prístup k elektronickej schránke registrovaného subjektu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať poslaním požiadavky na e-mail: podpora@govbox.slovensko.digital.

Osobné údaje môžeme spracúvať na základe oprávnených záujmov na účel uplatňovania právnych nárokov.

Aké subjekty majú prístup k osobným údajom?

Využívame služby niekoľkých sprostredkovateľov a tretích strán napríklad na vedenie účtovníctva, fakturáciu a spracovanie miezd, prevádzkovanie našich databáz a e-mailov v cloude, zabezpečenie správy domén a webových stránok, právnych služieb, rozosielanie e-mailov, webovú analytiku.

Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovených dôb na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané na základe súhlasu (registrácia do služby GovBox Pro alebo GovBox), sme oprávnení spracúvať do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vaším súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Právo na prenos osobných údajov:

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v našich informačných systémoch, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: zodpovednaosoba@slovensko.digital. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.